POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW

Zdobądź wszystkie potrzebne Ci informacje na temat polityki klasyfikacji klientów wprowadzonej na platformie Opteck przez cypryjską komisję ds. papierów wartościowych i giełd – Cyprus Securities and Exchange Commission

Handel kontraktami CFD jest obarczony sporym ryzykiem

Po wdrożeniu Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) w Unii Europejskiej i wejściu w życie Ustawy z 2007 r. o usługach inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej i rynkach regulowanych (Ustawy nr 144(I)/2007) na Cyprze, spółka Centralspot Trading Ltd (zwana dalej „Spółką”) jest zobowiązana zaliczać klientów do jednej z trzech poniższych kategorii: klient detaliczny, klient profesjonalny lub kontrahent kwalifikowany

 • KLASYFIKACJA KLIENTÓW

 • Przed nawiązaniem stosunków handlowych z potencjalnymi klientami Spółka informuje ich o stosowanej przez siebie klasyfikacji oraz o kategorii, do której zostali początkowo zaliczeni. Kategoryzacja klientów odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

 • Kontrahenci kwalifikowani

 • W przypadku kontrahentów kwalifikowanych Spółka jest zwolniona z istotnych zobowiązań wynikających z zasad prowadzenia działalności, zasad najlepszej możliwej realizacji zleceń i zasad obsługi zleceń klientów.

  W tym celu kontrahenci kwalifikowani mogą należeć do następujących kategorii:

  • Firmy inwestycyjne
  • Instytucje kredytowe
  • Zakłady ubezpieczeń
  • Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i spółki zarządzające takimi przedsiębiorstwami
  • Fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami
  • Inne instytucje finansowe posiadające zezwolenie lub podlegające nadzorowi na mocy prawa UE lub prawa krajowego
  • Dealerzy towarów i towarowych instrumentów pochodnych (działający na własny rachunek)
  • Rządy krajowe i ich urzędy, w tym organy publiczne, które zarządzają długiem publicznym
  • Banki centralne
  • Organizacje ponadnarodowe
  • Podmioty z państw trzecich równoważne powyższym kategoriom
 • Klienci profesjonalni

 • Klient profesjonalny to klient posiadający doświadczenie, wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie samodzielnych decyzji inwestycyjnych i prawidłową ocenę związanego z nimi ryzyka.

  Aby zostać uznanym za klienta profesjonalnego, klient musi należeć do jednej z poniższych kategorii:

  • Podmioty, których działalność na rynku finansowym wymaga zezwolenia lub nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, takie jak:
   • Instytucje kredytowe
   • Firmy inwestycyjne
   • Inne upoważnione lub regulowane instytucje finansowe
   • Zakłady ubezpieczeń
   • Fundusze inwestycyjne i spółki zarządzające takimi funduszami
   • Fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami
   • Dealerzy towarów i towarowych instrumentów pochodnych
   • Oddziały lokalne
   • Inni inwestorzy instytucjonalni
  • Duże przedsiębiorstwa spełniające dwa z poniższych wymogów na zasadzie proporcjonalności:
   • Suma bilansowa wynosząca co najmniej 20.000.000 EUR
   • Obroty netto wynoszące co najmniej 40.000.000 EUR
   • Środki własne wynoszące co najmniej 2.000.000 EUR
  • Rządy krajowe i regionalne oraz organy publiczne
  • Inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym obszarem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub innych transakcji finansowych

 • Klienci detaliczni

 • Klientem detalicznym jest każdy klient niebędący kontrahentem kwalifikowanym lub klientem profesjonalnym.

 • MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KLASYFIKACJI

 • Kontrahent kwalifikowany lub klient profesjonalny może złożyć wniosek o uchylenie statusu profesjonalnego, a Spółka może wyrazić zgodę na zapewnienie wyższego poziomu ochrony. W związku z powyższym Spółka zawiadamia swoich klientów w formie pisemnej o możliwości klasyfikacji jako klient detaliczny. Spółka podejmuje powyższe działania, aby wszystkim swoim klientom oferować jednakowy poziom ochrony.

  Spółka zapewni klientowi wyższy poziom ochrony po zawarciu pisemnej umowy pomiędzy klientem a Spółką, na mocy której jego status profesjonalny zostanie uchylony. Odpowiedzialność za złożenie wniosku o przyznanie klientowi wyższego poziomu ochrony ze względu na niemożność prawidłowej oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem związanym z zawieranymi transakcjami ponosi klient.

  Ponadto klienci, którzy zostali początkowo sklasyfikowani przez Spółkę jako klienci detaliczni mogą złożyć wniosek o przyznanie im statusu profesjonalnego, pod warunkiem spełnienia co najmniej dwóch z poniższych kryteriów:

  • W ostatnich dziesięciu kwartałach klient zawierał transakcje o znacznej wartości ze średnią częstotliwością 10 transakcji na kwartał.
  • Wartość portfela instrumentów finansowych klienta przekracza 500.000 EUR
  • Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok na stanowisku profesjonalnym, które wymagało wiedzy na temat przewidywanych transakcji lub usług.
 • WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORYZACJI

 • Zgodnie z sekcją 5 powyżej, możliwe jest złożenie następujących wniosków do Spółki:

  • a) Wniosek klienta detalicznego o kategoryzację jako klient profesjonalny. W takim przypadku klient otrzyma niższy poziom ochrony
  • b) Wniosek klienta profesjonalnego o kategoryzację jako klient detaliczny. W takim przypadku klient ubiega się o przyznanie wyższego poziomu ochrony.
  • c) Wniosek kontrahenta kwalifikowanego o kategoryzację jako klient profesjonalny lub klient detaliczny. W takim przypadku klient ubiega się o przyznanie wyższego poziomu ochrony.

  Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia powyższych wniosków o zmianę kategoryzacji.

 • PRAWA OCHRONNE

 • Klient detaliczny / klient profesjonalny

  Jeśli Spółka traktuje klienta jako klienta detalicznego, taki klient na mocy prawa jest uprawniony do większej ochrony niż klient profesjonalny. Podsumowanie dodatkowej ochrony przysługującej klientom detalicznym przedstawiono poniżej:

  • Klient detaliczny otrzyma więcej informacji na temat Spółki, jej usług, inwestycji i ich kosztów, prowizji i opłat, oraz ochronę instrumentów finansowych i środków pieniężnych klienta
  • Na mocy prawa, jeśli Spółka świadczy usługi inwestycyjne inne niż doradztwo inwestycyjne (w formie osobistych rekomendacji) lub uznaniowe zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Spółka jest zobowiązana zwrócić się do klienta detalicznego o udzielenie informacji na temat jego wiedzy i doświadczenia w zakresie dotyczącym danego rodzaju oferowanych lub żądanych produktów lub usług, tak aby umożliwić firmie inwestycyjnej ocenę czy dana usługa inwestycyjna lub produkt inwestycyjny są odpowiednie dla klienta. Jeśli na podstawie otrzymanych informacji Spółka uzna, że produkt lub usługa nie są odpowiednie dla klienta detalicznego, jest zobowiązana odpowiednio go o tym poinformować. Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach określonych w przepisach prawa Spółka nie jest zobowiązana do oceny odpowiedniości produktu lub usługi

   Spółka ma prawo założyć, że klient profesjonalny posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrozumienia ryzyka związanego z konkretnymi usługami inwestycyjnymi lub transakcjami bądź z rodzajem transakcji lub produktu, w odniesieniu do których został sklasyfikowany jako klient profesjonalny.

   W rezultacie, w przeciwieństwie do klienta detalicznego, w przypadku klienta profesjonalnego Spółka zasadniczo nie musi uzyskiwać od klienta dodatkowych informacji w celu dokonania oceny odpowiedniości produktów i usług, w odniesieniu do których został sklasyfikowany jako klient profesjonalny.

  • Realizując zlecenia, firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe świadczące usługi inwestycyjne są zobowiązane do podjęcia wszelkich zasadnych działań, aby zapewnić tzw. „najlepszą możliwą realizację zlecenia”, tj. uzyskać najlepszy możliwy rezultat dla klienta

   Kiedy Spółka realizuje zlecenie na rzecz klienta detalicznego, najlepszy możliwy rezultat ustala się w odniesieniu do łącznego rezultatu finansowego, na który składa się cena instrumentu finansowego i koszty realizacji zlecenia obejmujące wszystkie wydatki poniesione przez klienta w bezpośrednim związku z realizacją zlecenia, w tym opłaty za realizację, opłaty za rozrachunek i rozliczenie oraz inne opłaty na rzecz osób trzecich uczestniczących w realizacji zlecenia.

   Zapewniając najlepszą możliwą realizację zlecenia klientom profesjonalnym, Spółka nie jest zobowiązana traktować priorytetowo kosztów transakcji jako najważniejszego czynnika wyznaczającego najlepszy możliwy rezultat dla takich klientów.

  • Firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe świadczące usługi inwestycyjne są zobowiązane uzyskać od klientów takie informacje, jakie są dla nich niezbędne do zrozumienia najważniejszych faktów o kliencie i jakie stanowią zasadną podstawę do uznania, z należytym uwzględnieniem charakteru i zakresu świadczonej usługi, że dana transakcja rekomendowana lub zawierana w toku świadczenia usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym spełnia następujące kryteria:

   • Realizuje cele inwestycyjne danego klienta;
   • Stan finansów klienta pozwala mu na poniesienie wszelkiego ryzyka inwestycyjnego związanego z jego celami inwestycyjnymi;
   • Klient posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrozumienia ryzyka związanego z transakcją lub zarządzaniem jego portfelem inwestycyjnym

   Świadcząc usługę inwestycyjną na rzecz klienta profesjonalnego, Spółka ma prawo założyć, że w zakresie produktów, transakcji i usług, w odniesieniu do których został sklasyfikowany jako klient profesjonalny, klient posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji celów określonych w pkt (iii) powyżej.

   Ponadto w pewnych okolicznościach Spółka ma prawo założyć, że stan finansów klienta profesjonalnego pozwala mu na poniesienie wszelkiego ryzyka inwestycyjnego związanego z jego celami inwestycyjnymi.

  • Spółka jest zobowiązana do informowania klientów detalicznych o istotnych trudnościach z należytą realizacją ich zleceń niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu takich trudności
  • W przypadku klientów detalicznych Spółka jest zobowiązana:
   • udzielać, w zakresie szerszym niż w przypadku klientów profesjonalnych, informacji dotyczących realizacji zleceń niezwiązanych z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym
   • dostarczać, częściej niż w przypadku klientów profesjonalnych, okresowe zestawienia czynności z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym wykonanych na ich rzecz.
  • Jeśli Spółka realizuje transakcje z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym na rzecz klientów detalicznych lub prowadzi rachunki klientów detalicznych obejmujące niepokrytą pozycję na transakcji stanowiącej zobowiązanie warunkowe, jest zobowiązana informować klienta detalicznego o wszelkich stratach przekraczających z góry określony próg, uzgodniony pomiędzy Spółką a klientem, do końca dnia roboczego, w którym próg ten został przekroczony, lub – w przypadku przekroczenia progu w dniu, który nie jest dniem roboczym – do końca następnego dnia roboczego.
  • Jeśli Spółka świadczy usługę inwestycyjną inną niż doradztwo inwestycyjne na rzecz nowego klienta detalicznego, Spółka jest zobowiązana do zawarcia z klientem pisemnej umowy określającej najważniejsze prawa i obowiązki firmy i klienta.
  • Nie wykorzystujemy instrumentów finansowych utrzymywanych przez nas na rzecz klienta na nasz własny rachunek lub na rachunek innego naszego klienta bez uprzedniej pisemnej zgody klienta na wykorzystanie instrumentów na określonych warunkach, której udzielenie wymaga w przypadku klienta detalicznego złożenia podpisu lub zastosowania równorzędnego mechanizmu alternatywnego.
  • Klienci detaliczni mogą być uprawnieni do odszkodowania z Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów dla klientów banków lub z Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów dla klientów firm inwestycyjnych, w zależności od przypadku.
  • Kontrahenci kwalifikowani

   Jeśli Spółka traktuje klienta jako kontrahenta kwalifikowanego, taki klient na mocy prawa jest uprawniony do mniejszej ochrony niż klient profesjonalny. W szczególności, oprócz powyższego:

   • Spółka nie jest zobowiązana zapewnić klientowi najlepszej możliwej realizacji zleceń;
   • Spółka nie jest zobowiązana ujawniać informacji na temat opłat lub prowizji uiszczanych lub otrzymywanych przez Spółkę;
   • Spółka nie jest zobowiązana do oceny odpowiedniości produktów lub usług dostarczanych klientowi, ale może założyć, że klient posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na dokonanie wyboru produktów lub usług, które będą dla niego odpowiednie, oraz że stan jego finansów pozwala mu na poniesienie wszelkiego ryzyka inwestycyjnego związanego z jego celami inwestycyjnymi;
   • Spółka nie jest zobowiązana udzielać klientowi informacji na temat Spółki, jej usług oraz umów, na podstawie których Spółka otrzymuje wynagrodzenie;
   • Spółka nie jest zobowiązana przekazywać klientowi ostrzeżeń o ryzyku związanym z produktami lub usługami dostarczanymi przez Spółkę zgodnie z jego wyborem; oraz
   • Spółka nie jest zobowiązana dostarczać klientowi raportów dotyczących realizacji jego zleceń lub zarządzania jego inwestycjami