POLITYKA W ZAKRESIE FUNDUSZU KOMPENSACYJNEGO DLA INWESTORÓW


Handel kontraktami CFD jest obarczony sporym ryzykiem

 • WPROWADZENIE

 • Spółka Centralspot TradingLimited (zwana dalej „Spółką”) jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów (zwanego dalej „Funduszem”) chroniącego interesy klientów cypryjskich firm inwestycyjnych (zwanych dalej „CFI”) i innych firm inwestycyjnych (zwanych dalej „FI”) niebędących instytucjami kredytowymi, utworzonego na mocy Ustawy z 2002 r. o firmach inwestycyjnych zmienionej i zastąpionej Ustawą nr 144(I)/2007 (zwaną dalej „Ustawą”) oraz Rozporządzeniem z 2001 r. o Ustanowieniu i funkcjonowaniu Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów dla klientów CFI wydanym na podstawie Ustawy.

  Fundusz jest podmiotem prawa prywatnego administrowanym przez Komitet Administracyjny w składzie pięciu członków wybieranych na trzyletnią kadencję. Celem Funduszu jest zabezpieczenie roszczeń klientów objętych ochroną wobec członków Funduszu poprzez wypłatę odszkodowania z tytułu roszczeń wynikających z objętych ochroną usług świadczonych przez członków Funduszu w zakresie, w jakim stwierdzono naruszenie zobowiązań przez członka Funduszu.

  CFI i inne FI niebędące bankami są prawnie zobowiązane do uczestnictwa w Funduszu.

  Wynagrodzenie wypłacone klientom przez Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów nie może przekroczyć kwoty 20.000 EUR. Powyższy limit dotyczy sumy wszystkich roszczeń klienta wobec Spółki.

 • KLIENCI OBJĘCI OCHRONĄ

 • Fundusz obejmuje ochroną wszystkich klientów Spółki, za wyjątkiem klientów należących do poniższych kategorii:

  • Następujące kategorie inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych:
   • FI
   • podmioty powiązane z członkiem Funduszu i zasadniczo należące do tej samej grupy kapitałowej
   • banki
   • spółdzielcze instytucje kredytowe
   • zakłady ubezpieczeń
   • organizacje zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i spółki zarządzające takimi organizacjami
   • zakłady i fundusze ubezpieczeń społecznych
   • inwestorzy, którzy na własny wniosek zostali uznani za klientów profesjonalnych przez członka Funduszu
  • Państwa i organizacje ponadnarodowe
  • Organy władzy na szczeblu centralnym, federalnym, konfederacyjnym, regionalnym i lokalnym
  • Przedsiębiorstwa powiązane z członkiem Funduszu
  • Kadra zarządzająca i administracyjna członka Funduszu
  • Akcjonariusze/wspólnicy członka Funduszu, których bezpośredni lub pośredni udział w kapitale członka Funduszu wynosi co najmniej 5% jego kapitału zakładowego, partnerzy, którzy własnym majątkiem odpowiadają za zobowiązania członka Funduszu oraz osoby, które odpowiadają za audyt finansowy członka Funduszu, takie jak jego biegli rewidenci
  • Inwestorzy, którzy w przedsiębiorstwach powiązanych z członkiem Funduszu i zasadniczo z jego grupą kapitałową pełnią stanowiska lub funkcje odpowiadające stanowiskom i funkcjom wymienionym w pkt (v) i (vi)
  • Krewni drugiego stopnia i małżonkowie osób wymienionych w pkt (v), (vi) i (viii) oraz osoby trzecie działające na ich rzecz
  • Obok inwestorów, inwestorzy-klienci członka Funduszu ponoszący odpowiedzialność za fakty dotyczące członka Funduszu, które spowodowały jego trudności finansowe lub przyczyniły się do pogorszenia jego sytuacji finansowej, bądź inwestorzy-klienci członka Funduszu, którzy odnieśli korzyść z powyższych faktów
  • Inwestorzy w formie spółki kapitałowej, którzy ze względu na wielkość spółki nie są uprawnieni do sporządzania bilansu skróconego na podstawie Ustawy o spółkach kapitałowych lub odpowiednika tej ustawy w Państwie Członkowskim.

  W przypadkach wskazanych w pkt (e), (f), (g) i (h) Fundusz wstrzymuje wypłatę odszkodowania, informując o tym zainteresowane strony, do czasu podjęcia ostatecznej decyzji o tym, czy taki przypadek znajduje zastosowanie.

 • POKRYWANE USŁUGI

 • Pokrywane usługi to następujące usługi inwestycyjne oferowane przez Firmę:

  • Odbiór i przekazywanie zamówień na jedno lub więcej instrumentów finansowych
  • Realizacja zamówień w imieniu klientów

  Usługi Finansowe, z których wynikają oferowane prze Firmę usługi inwestycyjne są następujące:

  • Zbywalne papiery wartościowe
  • Instrumenty rynku pieniężnego
  • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward rate i wszelkie inne rodzaje kontraktów związanych z papierami wartościowymi, walutami, stopami procentowymi, obligacjami, wskaźnikami oraz innymi instrumentami finansowymi, które można uregulować bezpośrednio lub gotówką
  • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy foward rate i wszelkie inne rodzaje kontraktów związanych z towarami, które muszą zostać uregulowane gotówką lub gotówką na wniosek jednej ze stron (w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenia skutkującego rozwiązaniem kontraktu)
  • Opcje, kontrakty terminowe, swapy i wszelkie inne rodzaje kontraktów związanych z towarami, które mogą zostać uregulowane bezpośrednio, pod warunkiem, że obraca się nimi na giełdzie lub MTF
  • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, kontrakty forward i wszelkie inne kontrakty związane z towarami, które można uregulować bezpośrednio i które nie zostały wymienione w punkcie 6, części III i nie są wykorzystywane w celach komercyjnych, które nie zostały opisane w tym punkcie, a które posiadają charakterystykę pochodnej instrumentu finansowego, czyli są obracane na regulowanym prawnie rynku lub MTF, a transakcje zachodzą poprzez uznane systemy rozliczeniowe
  • Pochodne instrumentów do transferu ryzyka kredytowego
  • Kontrakty różnicy kursowej
  • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward rate i wszelkie inne pochodne kontraktów związanych ze zmiennymi klimatycznymi, stawkami frachty, regulacjami emisyjnymi, poziomem inflacji oraz innymi oficjalnymi statystykami ekonomicznymi, które należy regulować gotówką, lub mogą zostać tak uregulowane na wniosek jednej ze stron (w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenia skutkującego rozwiązaniem kontraktu), w tym wszelkie inne pochodne kontraktów związanych z zasobami, prawami, obligacjami, wskaźnikami i miarami, które nie zostały opisane w tym punkcie, a które posiadają charakterystykę pochodnej instrumentu finansowego, czyli są obracane na regulowanym prawnie rynku lub MTF, a transakcje zachodzą poprzez uznane systemy rozliczeniowe.
 • ODSZKODOWANIE DLA KLIENTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ ODSZKODOWANIA

  • Niewykonanie zobowiązań wobec inwestorów przez członka Funduszu

  • Klientom objętym ochroną Fundusz wypłaca odszkodowania za roszczenia wynikające z usług objętych ochroną świadczonych przez członków Funduszu po stwierdzeniu naruszenia zobowiązań przez członka Funduszu pomimo istnienia ważnego zobowiązania członka Funduszu wynikającego z przepisów prawa lub warunków umowy z klientem objętym ochroną i niezależnie od tego, czy podstawą zobowiązania członka Funduszu jest odpowiedzialność kontraktowa czy deliktowa.

   Niewykonanie zobowiązań wobec inwestorów przez członka Funduszu polega na:

   • Niezwróceniu klientom objętym ochroną środków, które są im należne, lub środków, które do nich należą, ale są bezpośrednio lub pośrednio utrzymywane przez członka Funduszu w ramach świadczenia przez członka Funduszu usług objętych ochroną na rzecz takich klientów, o których zwrot wystąpili klienci, korzystając z przysługującego im prawa;
   • lub niewydaniu klientom objętym ochroną instrumentów finansowych, które do nich należą i które członek Funduszu utrzymuje, którymi zarządza lub które przechowuje na ich rachunku, w tym w przypadku, gdy członek Funduszu odpowiada za administracyjne zarządzanie takimi instrumentami finansowymi.
  • Warunki wstępne wszczęcia procedury wypłaty odszkodowania przez Fundusz

  • Fundusz wszczyna procedurę wypłaty odszkodowania, jeżeli:

   • Członek Funduszu przedłoży Funduszowi lub Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) pisemne oświadczenie o niewykonaniu zobowiązań wobec swoich klientów
   • Członek Funduszu złoży wniosek o likwidację
   • CySEC odwołała lub zawiesiła upoważnienie członka Funduszu do świadczenia usług inwestycyjnych i twierdzi, że członek Funduszu nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań wobec klientów w najbliższej przyszłości z przyczyn innych niż tymczasowy brak płynności, któremu można natychmiast zaradzić.

   CySEC może wezwać członka Funduszu do przedstawienia jego stanowiska w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż trzy dni robocze od dnia wezwania do przedstawienia stanowiska.

  • Procedura dotycząca zaproszenia klientów objętych ochroną do składania wniosków

  • Po wydaniu przez sąd lub CySEC orzeczenia lub decyzji w sprawie wszczęcia procedury wypłaty odszkodowań Fundusz publikuje w co najmniej trzech gazetach o zasięgu krajowym zaproszenie dla klientów objętych ochroną do zgłaszania roszczeń wobec członka Funduszu wynikających z usług objętych ochroną, określając tryb i termin składania wniosków oraz treść wniosku.

   Publikacja zawiera co najmniej:

   • nazwę i adres siedziby członka Funduszu, wobec którego wszczęto procedurę wypłaty odszkodowań dla klientów objętych ochroną;
   • termin składania wniosków o wypłatę odszkodowania, który nie może być krótszy niż pięć miesięcy ani dłuższy niż dziewięć miesięcy od ostatniej publikacji;
   • tryb składania wniosków oraz adres, na jaki należy je składać;
   • adres, pod którym inwestorzy mogą uzyskać informacje na temat dokładnej treści wniosku i otrzymać właściwy formularz dostarczany przez Fundusz.
  • Przerwanie biegu terminu składania wniosków

  • Jeśli klient objęty ochroną nie dowiedział się nie z własnej winy o zaproszeniu do składania wniosków o wypłatę odszkodowania i nie mógł złożyć wniosku przed upływem terminu, bieg terminu ulega przerwaniu, pod warunkiem że przyczyną przerwania biegu terminu jest działanie siły wyższej, o ile udowodniono, że działanie siły wyższej uniemożliwiło klientowi dotrzymanie terminu na złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania lub zgromadzenie i przedłożenie wymaganych informacji.

   Przesłanki wskazujące na przeszkodę, za którą klient nie ponosi odpowiedzialności i która stanowi przyczynę przerwania biegu terminu na złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania, obejmują w szczególności

   • udowodniony pobyt klienta objętego ochroną za granicą przez okres równy co najmniej połowie długości terminu na złożenie wniosku;
   • chorobę potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym, że stanowi ona poważną przeszkodę dla złożenia wniosku, trwającą przez okres równy co najmniej połowie długości terminu na złożenie wniosku; lub
   • pobyt klienta objętego ochroną w zakładzie karnym przez okres równy co najmniej połowie długości terminu na złożenie wniosku.

   Klient objęty ochroną, który złożył do Funduszu wniosek o wypłatę odszkodowania po upływie wymaganego terminu, jest zobowiązany złożyć – oprócz informacji składających się na minimalną wymaganą treść wniosku – formalne oświadczenie o przyczynie, dla której nie mógł wystąpić o wypłatę odszkodowania w wymaganym terminie, załączając niezbędne dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń.

  • Treść wniosku o wypłatę odszkodowania składanego do Funduszu

  • Klienci objęci ochroną zgłaszają roszczenia wobec członka Funduszu za pomocą pisemnego wniosku o wypłatę odszkodowania składanego do Funduszu. Wniosek o wypłatę odszkodowania musi zawierać:

   • imię i nazwisko (nazwę) klienta;
   • adres, telefon i faks oraz adres e-mail klienta;
   • kod klienta nadany przez członka Funduszu;
   • dane umowy w sprawie usług objętych ochroną zawartej pomiędzy Funduszem a klientem;
   • rodzaj i wysokość dochodzonych roszczeń klienta; oraz
   • przedstawienie danych, z których pochodzą dochodzone roszczenia klienta i ich wysokość.

   Fundusz może wezwać klienta do udzielenia dodatkowych informacji we wniosku o wypłatę odszkodowania, zamieszczając wezwanie w swojej publikacji w co najmniej trzech gazetach o zasięgu krajowym i w Dzienniku Urzędowym Republiki i udostępniając katalog takich informacji inwestorom w swoich placówkach lub w placówkach członka Funduszu.

  • vi. Procedura dotycząca rejestracji i ewaluacji dochodzonych roszczeń o wypłatę odszkodowania

  • Fundusz wyznacza co najmniej jednego biegłego rewidenta i co najmniej jednego prawnika posiadającego wiedzę na temat rynku kapitałowego, którzy po sprawdzeniu czy zostały spełnione wymogi wstępne dokonują ewaluacji zgłoszonych roszczeń i rekomendują Komitetowi Administracyjnemu przyjęcie ich w całości lub w części bądź ich odrzucenie. W przypadku różnicy zdań pomiędzy tymi osobami każda z nich składa odrębną rekomendację. Ich wynagrodzenie jest ustalane w drodze uzgodnień pomiędzy Funduszem a tymi osobami i obciąża członka Funduszu, a w razie konieczności jest wypłacane przez Fundusz.

   W celu ewaluacji wniosków ww. osoby:

   • wzywają członka Funduszu do wyrażenia opinii na temat zasadności roszczeń dochodzonych przez klientów, a w razie wątpliwości do przedstawienia odnośnych dokumentów źródłowych;
   • dokonują ewaluacji wniosków na podstawie posiadanych informacji, określając wysokość odszkodowania dla każdego z klientów.

   Aby wykonać swoje zadanie, osoby, o których mowa powyżej, mają pełen dostęp do ksiąg rachunkowych prowadzonych przez członka Funduszu i są zobowiązane do zachowania poufności informacji uzyskanych w ramach wykonywania swoich obowiązków i nieujawniania ich osobom trzecim, przy czym zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania, jeśli uniemożliwiałoby wykonanie ich obowiązków.

  • Decyzja Komitetu Administracyjnego w sprawie złożonych wniosków

  • Po złożeniu wniosków kontrolę na sprawą sprawuje Komitet Administracyjny, w szczególności gdy:

   • klient należy do kategorii klientów objętych ochroną
   • wniosek został złożony w wymaganym terminie
   • warunki ważnego składania wniosków o wypłatę odszkodowania określone w przepisach prawa i w niniejszej Polityce zostały spełnione.

   Komitet Administracyjny odrzuca wniosek, jeżeli klient nie spełnia powyższych warunków lub, według uznania Komitetu, wystąpiła co najmniej jedna z poniższych przyczyn:

   • Klient posłużył się niedozwolonymi środkami w celu zapewnienia sobie wypłaty odszkodowania przez Fundusz, w szczególności świadomie przedstawił fałszywe dowody;
   • Szkody poniesione przez klienta w znacznej mierze wynikały z jednoczesnego niedbalstwa lub przestępstwa klienta w odniesieniu do poniesionych szkód i ich przyczyny

   Rozpatrując wnioski, Komitet Administracyjny uwzględnia rekomendacje osób, o których mowa powyżej, i podejmuje decyzję w sprawie wniosków złożonych do Funduszu, określając wysokość odszkodowania dla każdego klienta objętego ochroną, który złożył wniosek o wypłatę odszkodowania.

  • Odszkodowanie wypłacone bezzasadnie

  • W dowolnym momencie Fundusz może zażądać od klienta objętego ochroną zwrotu wypłaconego mu odszkodowania, jeśli dowie się a posteriori o istnieniu przyczyny uzasadniającej odrzucenie złożonego wniosku.

  • Określenie wysokości należnego odszkodowania

  • Przy rozpatrywaniu roszczeń klienta wobec członka Funduszu oraz roszczeń wzajemnych członka Funduszu wobec klienta uwzględnia się prowadzone księgi rachunkowe oraz informacje udzielone przez członka Funduszu, a także dowody źródłowe przedstawione przez klienta.

   Wysokość odszkodowania należnego każdemu z klientów objętych ochroną oblicza się zgodnie z przepisami prawa i warunkami umowy regulującymi stosunek pomiędzy klientem objętym ochroną a członkiem Funduszu, z zastrzeżeniem zasad potrącania wzajemnych roszczeń dla celów obliczenia wysokości roszczeń klienta objętego ochroną i członka Funduszu.

   Wyceny instrumentów finansowych dotyczących odszkodowania należnego klientowi objętemu ochroną dokonuje się na podstawie ich wartości na dzień:

   • publikacji orzeczenia sądu
   • publikacji decyzji CySEC.

   Wysokość należnego odszkodowania oblicza się na podstawie sumy wszystkich uznanych roszczeń klienta objętego ochroną wobec członka Funduszu wynikających ze wszystkich usług objętych ochroną świadczonych przez członka Funduszu, niezależnie od liczby posiadanych rachunków, waluty i miejsca świadczenia usług.

   Jeśli wysokość roszczeń ustalona na podstawie niniejszej Regulacji przekracza kwotę 20.000 € (dwadzieścia tysięcy euro), klient otrzymuje tytułem odszkodowania kwotę ryczałtową w wysokości dwudziestu tysięcy euro (20.000 EUR).

  • Wycena roszczeń klientów objętych ochroną i proces notyfikacji

  • Po zakończeniu wyceny Fundusz:

   • sporządza protokół zawierający wykaz klientów członka Funduszu uprawnionych do odszkodowania ze wskazaniem należnej kwoty oraz przekazuje go CySEC i członkowi Funduszu w terminie pięciu dni roboczych od chwili sporządzenia; oraz
   • informuje o swoich ustaleniach każdego z klientów ujętych w powyższym wykazie w terminie piętnastu dni od chwili sporządzenia protokołu, ze wskazaniem należnej kwoty.

   Aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w Republice w czasie rozpatrywania wniosków i obliczania wysokości odszkodowania należnego klientom objętym ochroną, CySEC może:

   • wezwać Fundusz, członka Funduszu i klienta do udzielenia informacji i przekazania danych
   • przeprowadzić wymagane dochodzenie, stosując odnośne przepisy Ustaw o CySEC (Ustanowienie i zakres obowiązków) z 2001 r. i 2002 r. w ich obowiązującym brzmieniu, w szczególności przepisy o uprawnieniach CySEC w zakresie interwencji i dochodzenia.

   Jeśli klient, którego Fundusz zawiadomił o łącznej wysokości należnego mu odszkodowania, nie zgadza się z decyzją CySEC, ma prawo odwołać się od decyzji do CySEC w terminie dziesięciu dni od chwili zawiadomienia go o decyzji, uzasadniając swoje roszczenie w sposób wystarczający.

   Jeśli CySEC dopatrzy się błędów lub nieścisłości w przeprowadzonej przez Fundusz ewaluacji wniosków o wypłatę odszkodowania i kalkulacji odszkodowania należnego każdemu z klientów, uwzględniając informacje udzielone jej przez klientów, może zażądać, aby Fundusz skorygował wysokość należnych odszkodowań, informując Fundusz o swojej decyzji w terminie czterdziestu pięciu dni od chwili przekazania protokołu z wykazem klientów uprawnionych do oszkodowania.

  • Termin i procedura wypłaty odszkodowania

  • Fundusz jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie każdemu z klientów objętych ochroną w terminie trzech miesięcy od chwili przesłania CySEC protokołu z wykazem klientów uprawnionych do oszkodowania.

   Fundusz wypłaca odszkodowanie na rachunek bankowy klienta objętego ochroną wskazany Funduszowi przez klienta w formie pisemnej.

   Każde odszkodowanie należne klientowi objętemu ochroną obciąża początkowo majątek Funduszu odpowiadający poszczególnym udziałom jego członków, a następnie aktywa rezerwy stałej.

  • Skutki wypłaty odszkodowania

  • Wypłata odszkodowania przez Fundusz pociąga z mocy prawa wstąpienie przez Fundusz w prawa klienta objętego ochroną, który otrzymał odszkodowanie, przysługujące mu wobec członka Funduszu do wysokości kwoty wypłaconego mu odszkodowania.